Wyzwanie dla zarządzania logistycznego – systemy złożone

Przedsiębiorstwa są to typowe przykłady systemów złożonych. Zarządzanie nimi jako zbiorami wielu synergicznie powiązanych ze sobą elementów, wymaga wiedzy oraz narzędzi cybernetyki a także teorii systemów. Stwierdzenie to odnosi się także, do zarządzania logistycznego. Jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin zarządzania.

Podejście systemowe w zarządzaniu

Potrzebna jest tutaj wiedza systemowa, ponieważ umożliwia ona sprawniejsze identyfikowanie oraz eliminowanie powstających w przedsiębiorstwie – systemie sprzeczności, a dodatkowo udoskonalanie go w taki sposób, aby jego elementy współdziałały ze sobą w sposób synergiczny.

W systemach dystrybucji oraz produkcji nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie problemu cykliczności zmian zaległości oraz zapasów. Natomiast już samo ograniczenie reaktywności decydentów pozwala w skuteczny sposób na zmniejszenie skali tego zjawiska. Zrozumienie systemu powstaje dzięki obserwacji jego dynamicznego modelu.

zarządzanie

Systemowa szkoła organizacji i zarządzania

Zyskała ona zainteresowanie od połowy lat 60, XX wieku. Szkoła systemowa, czerpiąc ze sfery pojęciowej teorii systemów, dokonała integracji oraz syntezy osiągnięć klasycznej szkoły zarządzania, systemów społecznych, szkoły badań operacyjnych a także szkoły neoklasycznej. Systemowy nurt w naukach o zarządzaniu pozostawił widoczny ślad w sferze pojęciowej. Istnieją także dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem, gdzie raz opracowany model może być stosowany przez bardzo wiele lat.

W zarządzaniu logistycznym może to być model optymalizacji zapasów, zarządzania gotówką, transportu czy też obsługi zamówień. W sytuacji gdzie stosowanie modeli symulacyjnych byłoby zbyt kosztochłonne lub pracochłonne, można w ramach podejścia systemowego zastosować modele opisowe. Jednak najbardziej skuteczne wydaje się objęcie badaniem systemowym całej organizacji.

Kontekst zarządzania logistycznego oraz logistyki

Ze względu na ewolucyjny charakter logistyki, utrudnione jest przypisanie tej dziedzinie jednej uniwersalnej definicji. Wśród jej już istniejących określeń, zaczyna uwidaczniać się kontakt systemowy. Należy brać pod uwagę to, że pod ogólnym pojęciem logistyki kryje się podporządkowany określonym celom proces planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnych i efektywnych ekonomicznie przepływów.

Przepływy te w zależności, od rozpatrywanej specyfiki zagadnień logistycznych mogą być bardzo różne.

Źródło: https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/logistyka/
Opracowała: Aleksandra Fila