Zmiany w SENT- nowe obowiązki dla przewoźników oraz kierowców

Od 1 października zaczną obowiązywać zmiany w systemie SENT. Będą one dotyczyły przekazywania danych o położeniu ciężarówki przewożącej towary wrażliwe. Nowe obowiązki będą dotyczyły kierowców oraz przewoźników. Brak dostosowania się do wymogów, będzie równoznaczny z sankcjami finansowymi.

Nowelizacja ustawy

Wprowadzone zostaną do systemu zmiany, które będą polegać na obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych środku transportu przewożących towary wrażliwe. Zmiany te zostały wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów z 15 czerwca 2018 roku. Rozwiązania, które mają zostać wprowadzone mają na celu wyeliminowanie nieewidencjonowanego obrotu towarami i wyrobami akcyzowymi, a przez to wzmocnienie konkurencji  i stabilności gospodarki.

geolokalizacja

Geolokalizacja pojazdów

Obowiązkiem przewoźnika jest wyposażenie środka transportu w urządzenie, którym może być m.in: system używany przez przewoźnika gromadzący i przekazujący dane geolokalizacyjne środka transportu ( tzw. zewnętrzny system lokalizacji – ZSL ).
Dodatkowo, może to być lokalizator ( np. smartfon ), na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służące do monitorowania trasy przewozu towaru.
Lokalizator o nazwie SENT-GEO ma być dostępny bezpłatnie dla urządzeń z systemem Google Android i Apple IOS.

Jak ustawodawca identyfikuje dane geolokalizacyjne ?

Jest to między innymi: azymut środka transportu, błąd przekazywania danych satelitarnych oraz numer lokalizatora lub numer zewnętrznego systemu lokalizacji. Do danych geolokalizacyjnych zalicza się także współrzędne geograficzne dotyczące położenia środku transportu, jego prędkość oraz data i godzina pozyskania tych współrzędnych.
W trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, przewoźnik jest zobowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu – numer lokalizatora lub ZSL powinien być wpisany w zgłoszeniu. Kierowca odpowiada za uruchomienie i wyłączenie lokalizatora.

Wysokie kary dla przewoźników

W przypadku nie przekazania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania drogowego kara wynosi 10 tysięcy złotych.
Od 5 do 7,5 tysiąca złotych wynosi kara, jeśli w trakcie kontroli przewozu towaru zostanie stwierdzone nieprawidłowe użytkowanie lokalizatora ( np. w sytuacji gdy nie zostanie włączony ).

Lokalizator ma za zadanie informować kierującego przez komunikaty na ekranie o jego nieprawidłowym działaniu i czasie niesprawności. Zgłoszenie innych niesprawności należy do obowiązków kierującego.

W przypadku awarii lokalizatora, jeśli kierowca zauważy niesprawości lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji, trwające dłużej niż jedną godzinę, jego zadaniem jest niezwłoczne zatrzymanie się na najbliższym parkingu  lub zatoce postojowej.

Źródło: https://trans.info/pl/
Opracowała: Aleksandra Fila